Novi zaključci za TKU

s 8. i 9. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ...

Z A K LJ U Č C I

 

Upit:

S obzirom da je ZJZ ustrojen kroz organizacijske jedinice – Službe, koji položajni dodatak pripada glavnim tehničarima odnosno glavnoj sestri pojedinih Službi ZJZ-a?

Zaključak broj 23: Glavna sestra, zdravstveni i nezdravstveni radnik– voditelj zavoda/službe ima pravo na dodatak od 14% više od prosjeka dodataka za uvjete rada koji dobivaju svi zdravstveni radnici I., II. i III. vrste u tom zavodu/službi.

Upit:

-          Radim kao fizioterapeutski tehničar u zdravstvenoj ustanovi u trgovačkom sudu registriranoj kao zdravstvena ustanova. Da li je moguć moj prelazak iz navedene ustanove u bilo koji KBC ili DZ uz suglasnost oba ravnatelja, bez natječaja?

-          Da li je potrebno raspisivati javni natječaj za prelazak radnika iz zakupa, privatne ustanove (ljekarne, ustanove za zdravstvenu njegu, ustanove za skrb koje su u ugovornom odnosu s HZZO-om) u bolnicu, dom zdravlja i druge javne zdravstvene ustanove?

-          Da li se pravo na premještaj bez raspisivanja javnog natječaja odnosi samo na prelazak radnika iz sustava bolnica/dom zdravlja/zavod u isti sustav ili je moguć prelazak iz zdravstvene ustanove za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u privatnom vlasništvu u sustavu HZZO-a u javnu bolnicu?

Zaključak broj 24: Odredba o prelasku radnika iz jedne zdravstvene ustanove ili HZZO-a u drugu zdravstvenu ustanovu/HZZO bez raspisivanja javnog natječaja odnosi se samo na radnike u zdravstvenim ustanovama za koje se sredstva u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu, u koja sredstva se podrazumijevaju i sredstva koja se temeljem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite ostvaruju od HZZO-a.

Upit:

Na koji dodatak na plaću ima dentalni tehničar u dentalnom laboratoriju?

Zaključak broj 25: Dentalni tehničar kao zdravstveni radnik ima pravo na dodatak za posebne uvjete rada od 11% i dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi od 8%.

 

Upit:

Da li svi zdravstveni i nezdravstveni radnici zaposleni na Odjelu za hematologiju i onkologiju gdje se primjenjuje intravenozna terapija citostatika ostvaruju pravo na skraćeno radno vrijeme od 35 sati tjedno i pravo na dodatnih 5 dana godišnjeg odmora. U navedenom odjelu od ukupno 23 zaposlena radnika samo je 5 radnika raspoređeno na radno mjesto intravenozne aplikacije citostatika.

Zaključak broj 26: Samo radnici koji 2/3 radnog vremena obavljaju poslove intravenozne aplikacije citostatika imaju pravo na rad u skraćenom radnom vremenu od 35 sati tjedno kao i pravo na dodatnih 5 dana godišnjeg odmora.

Upit:

-          Da li za poslove koje će sada prema ugovoru o radu ravnatelj, zamjenik i pomoćnik ravnatelja obavljati iz zdravstvene djelatnosti imaju koeficijent ravnatelja ili koeficijent specijaliste odnosno užeg specijaliste, a posebno ako u većem dijelu redovitog radnog vremena obavljaju te poslove, a ne poslove ravnatelja?

Napominjemo da je prilikom unosa poslova iz ugovora o radu u Registar zaposlenih i COP potrebno unijeti oba radna mjesta i za svako radno mjesto različiti koeficijent.

-          Na koji način provesti odnosno uvrstiti dodatke na posebne uvjete rada  za efektivno odrađene sate na tim poslovima, ako su ravnatelj i zamjenica ravnatelja  ujedno i liječnici specijalisti i rade u svojoj struci?

Kako kroz sustav COP-a provesti navedeni članak i na koje dodatke iz članaka 55.-58.a ravnatelj i zamjenica ravnatelja imaju pravo?

Zaključak broj 27: Ravnatelju, zamjeniku te pomoćniku ravnatelja zdravstvene ustanove koji sukladno ugovoru o radu, osim poslova ravnatelja, zamjenika te pomoćnika ravnatelja, u redovitom radnom vremenu, obavlja i poslove iz zdravstvene djelatnosti u toj zdravstvenoj ustanovi, pripada pravo na dodatak za posebne uvjete rada iz članka 55.za efektivno odrađene sate na tim poslovima.

Povjerenstvo nije nadležno za tumačenje provedbe prava kroz Centralni obračun plaća.

 

Upit:

Predao sam pravnoj službi ustanove zahtjev za izuzećem od pripravnosti budući da mi preostaje 5 godina do starosne mirovine, a prema Zakonu o mirovinskom osiguranju temeljem dugogodišnjeg osiguranja, a oni su zahtjev proslijedili Povjerenstvu za tumačenje.

Zaključak broj 28: Radnika se 5 godina pred starosnu mirovinu ne može rasporediti u rad noću, dežurstvo i pripravnost bez njegovog pristanka ukoliko je iz pripadajuće dokumentacije vidljivo da radnik za 5 godina ispunjava uvjete za starosnu mirovinusukladno posebnom propisu. Ujedno, predmetno pravo može se koristiti najduže 5 godina.

Upit:

a)     Imaju li ravnatelj i pomoćnici ravnatelja doma zdravlja za sestrinstvo i kvalitetu koji u punom radnom vremenu obavljaju samo te poslove, pravo na dodatak na plaću od 16%/8% zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlja ljudi?

b)     Ima li zdravstveni radnik koji u domu zdravlja obavlja poslove medicinskesestre za kontrolu i sprečavanje infekcija pravo na dodatak na plaću od 8% za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi?

c)     Na koji dodatak s osnova posebnih uvjeta rada imaju liječnici specijalizanti na specijalizaciji iz ginekologije/opstetricije,pedijatrije i obiteljske medicine koji su zaposleni u domu zdravlja radi provođenja specijalizacije i obavljanja poslova specijaliste nakon završene specijalizacije, ali trenutno nisu izabrani liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-voditelji tima?

Zaključak broj 29:

a)     Doktori medicine i doktori dentalne medicine imaju pravo na dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi u iznosu od 16% od osnovne plaće, a ostali zdravstveni radnici, kao i nezdravstveni radnici koji sudjeluju u postupku dijagnostike i liječenja, imaju pravo na predmetni dodatak u iznosu od 8% od osnovne plaće.

b)    Zdravstveni radnik koji u domu zdravlja obavlja poslove medicinske sestre za kontrolu i sprečavanje infekcija ima pravo na dodatak na plaću od 8% za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi.

c)     Doktor medicine zaposlen u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ima pravo na dodatak za posebne uvjete rada od 11% i dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi od 16%.

Upit:

Da li radnici na zatvorenim odjelima psihijatrije opće bolnice imaju pravo na dodatnih 5 dana godišnjeg odmora?

Zaključak broj 30: Radnici koji najmanje 2/3 radnog vremena rade na zatvorenim psihijatrijskim odjelima ostvaruju pravo na dodatnih 5 dana godišnjeg odmora prema posebnim uvjetima rada od 1. siječnja 2020. godine.

Upit:

Da li imam pravo na dodatak na plaću zbog posebnih uvjeta rada od 25% kao specijalizantica nuklearne medicine koja svakodnevno radi s otvorenim izvorima zračenja?

Zaključak broj 31: Doktor medicine na specijalizaciji  ima pravo na dodatak za posebne uvjete sukladno ugovoru o radu sa zdravstvenom ustanovom.

Upit:

Na koji dodatak na plaću ima vozač sanitetskog vozila? 23 ili 27%?

Zaključak broj 32:Vozač sanitetskog prijevozasukladno članku 55. ima pravo na dodatak za posebne uvjete rada od 23%+4% odnosno ukupno 27%.

Upit:

Zdravstveni radnici koji rade u Odjelu za psihijatriju u sklopu svog radnog mjesta obavljaju i hitnu psihijatrijsku ambulantu te ostvaruju dodatak s osnove posebnih uvjeta rada od19%. Imaju li pravo na dodatak od 23% ( hitni prijem gdje nije ustrojen OHBP) s obzirom da u našoj ustanovi jest ustrojen OHBP, ali Hitna psihijatrijska ambulanta radi kao zasebna jedinica te se pacijenti primaju preko nje?

Zaključak broj 33: Zdravstveni radnik koji radi u hitnoj psihijatrijskoj ambulanti za potrebe hitnog prijema pacijenata ima pravo na dodatak na plaću s osnova posebnih uvjeta rada od 23%.

Upit:

a)     Ako sindikalni susret ima kulturni ili sportski karakter da li radniku za sudjelovanje na tom susretu osim 3 dana plaćenog dopusta pripada još 1 dan plaćenog dopusta iako se radi o istom događaju?

b)     Da li se dodatak od 8% zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi odnosi na sve zdravstvene radnike u ustanovi bez obzira što neki uopće ne sudjeluju u dijagnostici i liječenju?

Zaključak broj 34:

a)       Sukladno članku 36. radnik ima pravo na plaćeni dopust u trajanju jednog radnog dana u slučaju nastupanja u kulturnim i sportskim priredbama, a za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima i obrazovanju za sindikalne aktivnosti u trajanju od tri radna dana.

b)       Doktori medicine i doktori dentalne medicine imaju pravo na dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi u iznosu od 16% od osnovne plaće, a ostali zdravstveni radniciimaju pravo na predmetni dodatak u iznosu od 8% od osnovne plaće.

 

 

 

Z A K LJ U Č C I

  

Upit:

a)     Ostvaruju li servisni inženjer i servisni tehničar koji na Odjelu dijalize vrše održavanje aparata koji služe u procesu dijalize i kontroliraju rad medicinske opreme za vrijeme medicinskih postupaka u hemodijalizi dodatak kao nezdravstveni radnici koji rade s infektima?

b)     Ulaze li u prosjek dodataka za izračun položajnog dodatka glavne sestre službe/odjela i dodaci na uvjete rada liječnika (specijalizanata, specijalista, užih specijalista) i logopeda?

c)     Ostvaruju li dodatak od 8% za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi svi ostali zdravstveni radnici bez obzira sudjeluju li u procesu dijagnostike i liječenja ili samo oni zdravstveni radnici koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja?

d)     Ostvaruje li medicinska sestra pravo na dodatak od 23% kao zdravstveni radnik u timu s intervencijskim gastroenterologom i intervencijskim pulmologom iako u našoj ustanovi ne postoji organizacijska jedinica tim?

Zaključak broj 35:

a)     Servisni inženjeri i tehničari na hemodijalizi kao nezdravstveni radnici imaju pravo na dodatak na plaću za posebne uvjete rada od 17% + 4% ako rade s infektima 2/3 radnog vremena.

b)    Glavna sestra, zdravstveni i nezdravstveni radnik – voditelj zavoda/službe odnosno voditelj odjela ima pravo na dodatakod 14%  odnosno 13% više od prosjeka dodataka za uvjete rada koji dobivaju svi zdravstveni radnici I., II. i III. vrste u tom zavodu/službi odnosno odjelu.

c)     Povjerenstvo upućuje na Zaključak 34 b) koji glasi:

Doktori medicine i doktori dentalne medicine imaju pravo na dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi u iznosu od 16% od osnovne plaće, a ostali zdravstveni radnici imaju pravo na predmetni dodatak u iznosu od 8% od osnovne plaće.

d)    Zdravstveni radnik,kada obavlja posao s intervencijskim gastroenterologom, intervencijskim kardiologom i intervencijskim pulmologom, ima pravo na dodatak od 23% za posebne uvjete rada.

Upit:

Imaju li medicinske sestre/tehničari pravo na dodatak za uvjete rada od 15%, a ne 11% kako im je poslodavac odredio. Samostalno izvršavaju dijagnostičke pretrage u ORL klinici, subspecijalistička ambulanta audiologije na osnovu kojih liječnik postavlja dijagnozu i ordinira daljnje liječenje.

Zaključak broj 36: Medicinske sestre u poliklinikama imaju pravo na dodatak od 11% za posebne uvjete rada te dodatak od 8% za iznimnu odgovornost za život zdravlje ljudi.